Huvudkolumn

Publicerad 2012-02-28 13:39 Skriv ut Tipsa en vän

Tvångsförflyttar sexton 9-åringar från sex olika klasser i Lillebyskolan

Hur tänkte ni när ni beslöt er för att tvångsförflytta sexton 9-åringar från sex olika klasser i Lillebyskolan och omplacera dem till helt ny skola där de inte känner varandra, skolmiljön eller lärarna?

Frustrerade föräldrar skrev i förra numret av Torslanda tidningen där fokus var på de trafiksvårigheter som många barn kommer att få i samband med att de är tvungna att byta från Lillebyskolan till Torslandaskolan - det finns dock andra mycket viktiga orsaker till varför denna flytt är direkt olämplig.

 Vårdnadshavarens informationsrätt eller 4 kap 13§ i skollagen har inte följts.  

Vi föräldrar och barn har blivit nonchalant och respektlöst behandlade i hela denna beslutsprocess. Som vårdnadshavare har man informationsrätt om sitt barn, vilket betyder att ha rätt att få information om det som rör barnet från t ex förskola, skola eller andra myndigheter. Det informationsbrev som skickades ut angående förändrat upptagningsområde Lillebyn/Torslandaskolan skickades endast ut till den vårdnadshavare där barnet är skrivet. Här missades totalt att barnet har två föräldrar som är i behov av att få denna viktiga information. Brevet som handlade om våra barns viktiga skolmiljö och tryggheten i skolan var dessutom otydligt skrivet och väckte många känslor och frågor, därtill levererades det ut en fredag vilket gjorde att det inte fanns någon att ta kontakt med för att få ytterligare information av.

På mötet sedan, den 7 februari, informerades vi om att beslutet att ändra upptagningsområde är grundat på att Lillebyskolan inte har plats för alla barn i området. De barn som går i klass 2 på Älvegårdsskolan kommer att flyttas för att gå klass 3 på Lillebyn och därigenom tvingas våra barn som idag redan går på Lillebyn bort. Föräldrarna har alltså inte haft möjlighet att påverka, lämna synpunkter eller ha åsikter gällande ovanstående beslut.

Vill därför upplysa om 4 kap 13 § i skollagen (SFS nr: 2010:800)  inte heller har följts i detta ärende (se nedan).

Forum för samråd med barnen  ”Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna. Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket  fullgörs”.

Intagning av nya elever från Älvegårdsskolan gör att etablerade elever tvingas bort

Om detta beslut kommer att genomföras så kommer vissa barn, som är etablerade sedan 3 år på Lillebyskolan och också har vänner i skolan från sin förskoletid men som bor i fel upptagningsområde, ryckas från sin trygga miljö och börja i ny skola utan att ha sina närmsta vänner med. Det vill säga intagning av nya elever puttar ut redan befintliga.

 Enligt § 30 och §31 får en elev inte flyttas från befintlig placering om det inte orsakar ”betydande ekonomiska svårigheter för kommunen” (alltså inte enskilda rektorsområden).  

Placering vid en skolenhet

30 §  En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.
 Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
 1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
 2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

31 §  Den som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om inte något annat följer av 30 § andra stycket. Detsamma ska gälla den som har tagits emot i förskoleklassen och som ska fortsätta sin utbildning i grundskolan vid samma skolenhet.

Det finns tydligen ingen gräns för ekonomisk svårighet utan detta bedöms i fall till fall, vilket innebär att man lätt kan komma runt denna lag.

Sektion utbildning har dessutom varit ute väldigt sent med information, så tiden är mycket knapp för lämnandet av synpunkter och komma fram med alternativa lösningar. Detta är något som nämndens presidium också har lämnat kritik till sektion utbildning om och även hur genomförande processen har handhafts. Det är alltså inte bara vi föräldrar som inte tycker att detta är bra skött.

Som sektionschef är det viktigt att inte skylla på att man inte har något ansvar för det som har varit tidigare eftersom man inte har varit på sin tjänst mer än ett år. Har man inte varit på sin tjänst mer än ett år borde man vara lite mer försiktig och inte ta förhastade beslut och framstå som en ångvält som far fram utan någon som helst hänsyn till de familjer och barn som blir drabbade.

Som förälder känner man sig mycket maktlös att inte kunna skydda sina barn mot något som kommer ha en negativ påverkan och också äventyra barnets framtid och trygghet.

Ingen konsekvensanalys har gjorts av fattat beslut

9-års åldern är känd som en mycket känslig ålder- nedan är ett kort utdrag från vad Malin Alfvén, leg. Psykolog skriver om just denna ålder.  ” Nu kommer en ny period av mognad och utveckling, en ny orostid. Kallas ibland "de glömda åren" eftersom barnet sällan är utagerande och ilsket utan oftare tyst, lite inåtvänt och sårbart. Det grubblar och drömmer. Självkänslan är ofta inte så bra, man kan känna sig ensam och är rädd att göra bort sig. Samtidigt ifrågasätter 9-åringen ofta de vuxna, både föräldrar och lärare. Kompisar blir allt viktigare och att höra till, få vara med. Barnet söker sin egen identitet”.

Det upplevs direkt omdömeslöst att splittra flera välfungerande barngrupper och istället göra skolklasser endast skapade efter geografiskt upptagningsområde, utan hänsyn till barnens umgängeskrets och trygghet.

Ingen hänsyn har heller tagits till våra barn som enskilda individer, man har inte gjort någon individuell bedömning på varje barn om lämplighet att göra denna typ av flytt till ny skola och rycka upp barnet från dess trygga miljö.

Många barn har säkerheten i att tillsammans med sitt äldre syskon ta sig till och från skolan, de har tryggheten av varandra och har växt med uppgiften att klara det tillsammans. Dessutom innebär det ofta stora bekymmer och merarbete för familjer, när syskon placeras på olika skolor.

Barnkonventionen §3 har inte följts

Man har i detta fall inte följt barnkonventionen §3 där det står att sätta barnens bäst vid varje beslut som rör barn.

Sveriges Kommuner och Landsting kom i februari i år ut med en idéskrift ”Barnen i fokus- exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga”. I denna skrift nämns också Barnkonventionen och den nationella ungdomspolitikens övergripande mål om bland annat inflytande och att beslut ska tas med hänsyn till varje barn och ungas bästa. Vi hoppas att detta inte bara är fina ord på papper utan att ni i framtiden tar hänsyn till våra barn.

Barnen är inte brickor i ett spel som man kan flytta och bolla med fram och tillbaka. En tvångsförflyttning av barnen som förlorar tryggheten i både omgivande miljö och av nära vänner kommer att få konsekvenser och upplevs som direkt omdömeslöst, mycket oförståndigt och olämpligt. Detta kan också innebära konsekvenskostnader såsom bara ett otryggt barn kan kosta samhället. i

Gör om gör nytt!

Våra krav:

  • Låt de berörda barnen gå kvar på Lillebyskolan.
  • Återgå till den ursprungliga planen med ytterligare skola i Lillebyområdet, dvs. bygg ut Älvegårdsskolan till en F-5 skola så att barnen där får gå nära sin hemmiljö.
  • Bygg Nya Torslandaskolan som en 6-9 skola.

Vi har inte fått några valmöjligheter eller alternativa lösningar i denna beslutsprocess, och vi listar därför några förslag som vi ser är en bättre lösning än att ta ur barnen från deras välfungerande, trygga barngrupper.

  • Börja förändringen med de barn som ännu inte har börjat på Lillebyskolan ännu.
  • Torslanda skolan har ett mycket gott rykte och det finns säkert föräldrar som kan tänka sig att på frivillig basis flytta barnen till Torslanda skolan
  • Sätt upp paviljonger.
  • Låt barnen på Älvegårdsskolan som inte är etablerade på Lillebyskolan och ändå ska byta miljö, flytta till Torslanda skola

Beslutet är undermåligt underbyggt. Barnen ska inte behöva lida för ansvarigas misstag och dåliga planerande. Gör långsiktiga lösningar som håller och glöm inte att det är små barns liv som ni beslutar över.

Oroliga föräldrar

Kommentarer

(1)
  1. Gud vad tragiskt att se hur våra avlönande byråkrater kör över stadsdelens skattebetalare. Tråkigt att betala skatt till dessa byråkrater som verkar ha glömd vad ordet demokrati står för.

    Roger Björling 2012-05-0313:01:40

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Featurekolumn

Extrakolumn

PDF

Göteborgs skärgård

 

Papperstidningen